Quý Phụ Huynh có thể tham khảo Nội Dung Giáo Dục của trẻ theo lớp (độ tuổi)

Lớp Cherry
CT Giáo Dục Khối Lớp Cherry

Lớp Cherry – Kiwi
CT Giáo Dục Khối Lớp Apple – Kiwi

Lớp Mango
CT Giáo Dục Khối Lớp Mango

Lớp Honeydew